مراقبت از سالمندان برای کسانیکه در شهر استکهلم زندگی میکنند

خدمات مراقبت از سالمندان در شهر استکهلم به ان عده کسانی می باشد که عمریشان 65 بوده در زندگی روزمرهٔ خود به حمایت و کمک نیاز داشته باشند و یا اینکه به یک مسکن دیگر ضرورت داشته باشند.

درخواست در رابطه به خدمات مراقبت از سالمندان

برای خدمات بیشتر در خدمات مراقبت سالمندان شما خودیتان نیاز دارید درخواست کنید. این مأمور مؤظف در شاروالی است که نظر به نیاز شما در رابطه به حمایت و کمک شما تصمیم میگیرد.

سالمندان مستقیماً به شما کمک میکند تا با یک مأمور رفاه در منطقه محل زندگی خود در تماس باشید.

65 65 08-80

aldredirekt@stockholm.se

هنگامی که تصمیم کمک خود را دریافت کردید، میتوانید انتخاب کنید که کدام پیمانکار را می خواهید استخدام کنید. هم پیمانکاران دولتی و هم پیمانکاران خصوصی وجود دارد

زنگ مصئونیت

با کمک زنگ مصئونیت شما در هر حصه روز میتوانید برای کمک زنگ بزنید. زمانیکه شما زنگ بزنید سپس شما با پذیرش زنگ در شهر استکهلم وصل میگردید.

خدمات خانه

خدمات خانه میتواند با شما در همه چیز کمک کند، از تمیز خانه گرفته الی پخت و پز و از چند ساعت در ماه گرفته تا مراقبت جامع چندین بار در روز. خدمات خانه میتواند با شما کمک کند تا بتوانید در خانه بمانید و در زندگی روزمره خود احساس امنیت کنید.

Nyckelfri hemtjänst

مراقبت در منزل بدون کلید امنیت را افزایش می دهد و خدمات را برای شما که مراقبت در منزل دارید بهبود می بخشد. کلیدهای مراقبت خانه با یک کلید دیجیتال جایگزین میشوند و شما که سرویس خانه دارید همچنان از کلید عادی خود استفاده می کنید.

فعالیت های روزانه

میتوانید برای معاشرت یا شرکت در فعالیت های مختلف به یک فعالیت روزانه بیایید. در صورت نیاز، رفت و آمد به فعالیت های روزانه نیز درین گنجانده شده است.

خانه سالمندان

در خانه سالمندان برای شما شبانه روز خدمات و مراقبت داده میشود. در محل اقامت تمام کمک هایکه شما به ان نیاز دارید، موجود است.

Uppdaterad