Anhörigstöd

Har du en familjemedlem eller en vän som får mycket stöd och hjälp från dig? Du som stödjer eller vårdar en anhörig kan själv få stöd.

Anhöriga står för en mycket stor del av vården av närstående och gör dagligen en betydelsefull insats.

Anhörigstödet vänder sig till alla som hjälper närstående som är

  • långvarigt sjuka
  • äldre
  • har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning
  • har en missbruksproblematik.

Stöd, råd och gemenskap

I alla stadsdelar finns en anhörigkonsulent som kan informera dig om olika typer av stöd och hjälp. Anhörigstödet i Stockholms stad erbjuder bland annat

  • råd och vägledning
  • enskilda samtal
  • kunskap och gemenskap.

Råd och vägledning

Anhörigkonsulenten hjälper och vägleder dig i kontakten med kommunen, landstinget och andra myndigheter. Du kan få tips om föreningar och frivilligorganisationer som erbjuder aktiviteter som kan passa dig. Anhörigkonsulenten kan också berätta vart du vänder dig om du behöver något hjälpmedel.

Enskilda samtal

Behöver du någon att prata med är du välkommen att kontakta anhörigkonsulenten för ett stödjande samtal. Du får möjlighet att prata om vad som är viktigt för dig som anhörig. Samtalet sker antingen i anhörigstödets lokaler, via telefon eller hemma hos dig.

Kunskap och gemenskap

Anhörigkonsulenten erbjuder bland annat föreläsningar, utbildningar, må bra-aktiviteter och andra tematräffar. I anhöriggrupper får du möjlighet att träffa andra anhöriga i liknande situation, finna gemenskap och utbyta erfarenheter och kunskap.

Kontakta anhörigkonsulent

För mer information eller stöd, kontakta närmaste anhörigkonsulent, biståndshandläggare eller socialsekreterare via Äldre direkt eller Kontaktcenter funktionsnedsättning.

Behovsprövade insatser

Stockholms stad erbjuder också stöd och hjälpinsatser i form av avlösning, korttidsvård och korttidsvistelse. Dessa stödinsatser är behovsprövade och kräver beslut från biståndshandläggare eller socialsekreterare.

Hemvårdsbidrag

Den som vårdas i hemmet av en närstående kan ansöka om hemvårdsbidrag. Kommunen kan bevilja bidraget om den som vårdar har ett väsentligt merarbete och arbetsuppgifterna är sådana man normalt inte hjälper varandra med inom familjen. Hemvårdsbidraget betalas ut till personen som vårdas, som i sin tur betalar den som vårdar. Kontakta Äldre direkt om du eller en anhörig vill ansöka om hemvårdsbidrag.

Dokumentet om mig

I ”Dokumentet om mig” kan den äldre beskriva sig själv och hur den vill ha det om hon eller han en dag inte längre kan föra sin egen talan. Fyll gärna i dokumentet tillsammans för att få en möjlighet att diskutera frågor och svar. Ni väljer själva hur ni vill förvara dokumentet.

Dokumentet om mig (pdf, 600 kB, nytt fönster)

Navigeringskurs om demens för anhöriga

Läs även

Uppdaterad