Avgifter för äldreomsorg

Du får betala en avgift för service, vård och omsorg inom äldreomsorgen. Hur mycket det kostar beror på din inkomst och vilka utgifter du har.

Socialtjänstlagen styr hur stor avgiften är. Avgiften baseras på prisbasbeloppet. Årets prisbasbelopp är 57 300 kronor (2024). 

Räkna ut din preliminära avgift

Här kan du räkna ut ungefär hur mycket din avgift blir. Din biståndshandläggare räknar sedan ut exakt vilken avgift du ska betala.

Avgifter 2024

Alla ska ha råd med äldreomsorg. Därför finns ett högkostnadsskydd i form av en maxavgift. Du betalar aldrig mer än maxavgiften, oavsett vad du har för inkomst och tillgångar.

Timavgift

Timavgiften är 264 kronor per timme och debiteras om ditt avgiftsbeslut omfattar hemtjänstinsatser upp till högst 2 timmar per månad, om det blir mer förmånligt för dig.

Avgifter 2024
Avgiftsgrupp Maxavgift, per månad Insatser och omfattning
1 171 kronor  Trygghetslarm eller grundavgift i servicehus. 
2 592 kronor  1–4,5 timmar hemtjänst eller avlösning 17–20,5 timmar per månad. Ett eller båda alternativen. 
3 1 079 kronor  5–10,5 timmar hemtjänst, avlösning 21–26,5 timmar per månad eller dagverksamhet 1–2 dagar per vecka. Ett eller flera alternativ.
4 1 437 kronor  11–25,5 timmar hemtjänst, avlösning 27–41,5 timmar per månad eller dagverksamhet 3–4 dagar per vecka. Ett eller flera alternativ.
1 986 kronor  26–40,5 timmar hemtjänst, avlösning 42–56,5 timmar per månad eller dagverksamhet 5 dagar per vecka. Ett eller flera alternativ.
6 2 254 kronor  41–55,5 timmar hemtjänst, avlösning 57 timmar och uppåt per månad eller dagverksamhet 6–7 dagar per vecka. Ett eller flera alternativ.
7 2 575 kronor  Mer än 56 timmar hemtjänst per månad. Korttidsvård samt vård- och omsorgsboende med heldygnsomsorg.
 • Du som vårdar en närstående kan få gratis avlösning i hemmet upp till 16 timmar per månad. Behöver du mer avlösning får du betala en avgift.
 • Du kan få gratis ledsagning för särskilda ändamål som inte ingår i den vanliga hemtjänsten. I första hand gäller det för sociala och kulturella aktiviteter.
 • Du kan få gratis boendestöd om du har en psykisk funktionsnedsättning.
 • Du kan delta gratis i aktiviteter på öppna mötesplatser och träffpunkter för äldre eller för personer med psykiska funktionsnedsättningar.
 • Du betalar ingen avgift om summan är lägre än 50 kronor.

Din avgift beror på

 • dina inkomster
 • din bostadskostnad
 • vilka insatser du har.

För att kunna räkna ut din avgift behöver Stockholms stad veta din inkomst.
Vi får automatiskt uppgifter om

 • inkomst som betalas ut av Pensionsmyndigheten
 • inkomst av kapital.

Du behöver komplettera om du har andra inkomster. Prata med din biståndshandläggare eller Äldre direkt så får du hjälp.

Maxavgiften är den högsta avgift du får betala. Lämnar du inte några inkomstuppgifter till oss får du betala maxavgift för de insatser du har.

Inkomst

Avgiften för äldreomsorgen beräknas delvis på din inkomst. Som inkomst räknas

 • alla former av pensioner och inkomster av tjänst, näringsverksamhet, livränta och inkomst av kapital
 • vissa skattefria ersättningar och bidrag, såsom bostadstillägg för pensionärer, särskilt bostadstillägg samt äldreförsörjningsstöd.

Förmögenhet räknas inte som inkomst.

Om du lever tillsammans med din make eller maka beräknas din inkomst som hälften av er sammanlagda inkomst. För sambor beräknas inkomsten var för sig. 

Bostadskostnad

Din bostadskostnad påverkar din avgift för äldreomsorgen. Bostadskostnaden består av

 • hyra eller månadsavgift om du bor i lägenhet
 • viss del av räntekostnaden för bostadslån
 • tomträttsavgäld och fastighetsavgift (om du bor i småhus)
 • eventuell kostnad för bostadens uppvärmning och varmvatten, utöver hyra eller avgift.

Hushållsel räknas inte som boendekostnad.

Om du bor i eget småhus får du räkna med tomträttsavgäld, fastighetsavgift och viss del av räntekostnad. Kostnaden för uppvärmning och drift räknas ut utifrån Pensionsmyndighetens schablonbelopp.

Bostadskostnaden delas med det antal vuxna personer som delar hushåll.

Minimibelopp, individuella tillägg och avdrag

Minimibelopp är ett lagstadgat belopp som ska täcka normalkostnaderna för personliga behov, som baseras på Konsumentverkets beräkningar av rimliga levnadskostnader.

Minimibeloppet för ensamstående är 7 062 kronor per månad. För sammanlevande makar och sambor är minimibeloppet 5 762 kronor vardera per månad.

Överstiger dina kostnader normalkostnader för sådant som minimibeloppet ska täcka, eller om du har andra varaktigt fördyrande levnadsomkostnader om minst 200 kronor per omkostnad och månad, kan du få ett individuellt tillägg. Ett individuellt tillägg utökar ditt minimibelopp och kan därför påverka din avgift.

Bor du permanent i vård- och omsorgsboende ingår förbrukningsartiklar och därför görs ett individuellt avdrag från minimibeloppet om 382 kronor per månad.

Förbehållsbelopp och avgiftsutrymme

Du får alltid behålla en viss del av dina inkomster när avgiften bestäms. Det kallas förbehållsbelopp och är summan av minimibeloppet och din bostadskostnad. Förbehållsbeloppet dras av från den sammanlagda inkomsten efter skatt och det som blir kvar kallas för avgiftsutrymme. Det är avgiftsutrymmet som avgör vilken avgift du ska betala. Finns det inget avgiftsutrymme betalar du ingen avgift för insatserna.

Om du har fler än en insats, till exempel hemtjänst och dagverksamhet, som var för sig har olika avgiftsgrupper, beräknas avgiften för alla dina insatser utifrån den högsta av dessa grupper.

Gemensam avgift för vissa hemtjänstinsatser

Sammanboende makar och sambor betalar en gemensam avgift för hemtjänstinsatser som båda tar del av i deras gemensamma hushåll.

Dubbla boendekostnader 

Om du flyttar till ett vård- och omsorgsboende eller servicehus och inte hinner avveckla din tidigare bostad får du ta med båda bostadskostnaderna i underlaget när din avgift beräknas. En avveckling kan till exempel vara försäljning av hus eller bostadsrätt.

Du kan också ansöka om sänkt hyra för vård- och omsorgsboende eller servicehus under en avvecklingstid om högst tre månader om du helt eller delvis saknar ekonomisk möjlighet att klara dubbla boendekostnader själv. Du ska i båda dessa fall kunna styrka att du har för avsikt att avveckla din tidigare bostad.

Avgiftsbeslut

Har du service, vård eller omsorg som du ska betala avgift för? Då får du ett beslut av oss om vilken avgift du ska betala. Du kan alltid överklaga beslutet om du inte är nöjd. Kontakta i så fall din stadsdelsförvaltning.

Ändras något som påverkar avgiften ska du meddela oss det. Exempelvis ändrad inkomst eller bostadskostnad. Kontakta i sådana fall Äldre direkt.

Här kan du läsa om de aktuella avgifterna för hemtjänst, trygghetslarm, dagverksamhet och korttidsvård som gäller för dig som bor i lägenhet, villa eller servicehuslägenhet.

Trygghetslarm

Avgiften för trygghetslarm är 171 kronor per månad och hushåll.

Hemtjänst

Hemtjänstavgiftens storlek beror på din inkomst och på hur mycket hjälp du får. Under rubriken Maxavgifter längre upp på sidan framgår maxavgiften i respektive avgiftsgrupp.

Servicehus

Grundavgiften i servicehuslägenheter är 171 kronor per månad och hushåll. I kostnaden ingår trygghetslarm.

Avgift för mat på servicehus

Avgiften för mat i så kallade våningsmatsalar på servicehus är maximalt 3 500 kronor per månad. Avgiften för hel nutrition (sondmat) är 3 500 kronor per månad, halv nutrition 875 kronor per månad och kosttillägg (näringsdrycker) 350 kronor per månad.

Dagverksamhet

Avgiftens storlek beror på din inkomst och hur många dagar per månad som du har dagverksamhet. Förutom avgift för dagverksamhet betalar du för de måltider du får på dagverksamheten. Avgiften för mat vid dagverksamhet är 63 kronor per dag.

Korttidsvård

Korttidsvård är till för den som av olika skäl behöver tillfällig vård och omsorg på ett vård- och omsorgsboende. Maxavgift för vård och omsorg dygnet runt vid korttidsvård är 2 575 kronor per månad. Om du vistas på korttidsvård mindre än en hel månad minskas omsorgsavgiften. Avgiften för mat vid korttidsvård är maximalt 115 kronor per dygn.

Timavgift

Timavgiften är 264 kronor per timme och debiteras om ditt avgiftsbeslut omfattar hemtjänstinsatser upp till högst 2 timmar per månad, om det blir mer förmånligt för dig.

Makar och sambor

Sammanboende makar och sambor betalar en gemensam avgift för hemtjänstinsatser som kommer båda till del i deras gemensamma hushåll, exempelvis städning, tvätt och handling.

Här kan du läsa om de aktuella avgifterna för dig som bor i vård- och omsorgsboende.

Vård- och omsorgsboende

Maxavgift för vård och omsorg dygnet runt i ett vård- och omsorgsboende är 2 575 kronor per månad. Din avgift beräknas på din inkomst.

Hyra

Du som bor i vård- och omsorgsboende betalar hyra för rum eller lägenhet. Hyran varierar utifrån bostadens bruksvärde. Du har rätt att ansöka om bostadstillägg för pensionärer hos Pensionsmyndigheten. Din hyra kan påverka din omsorgsavgift.

Avgift för mat

Maxavgiften för mat är 3 500 kronor per månad.

Avgiftsfria insatser

Avgifter som är lägre än 50 kronor per månad debiteras inte.

För dig med funktionsnedsättning

Du som har en varaktig funktionsnedsättning och omfattas av LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, samt bor permanent på ett vård- och omsorgsboende ska inte betala för vård och omsorg.

Du får dock betala hyra för ditt boende och avgift för mat.

Uppdaterad