Avgifter för äldreomsorg

Du får betala en avgift för service, vård och omsorg inom äldreomsorgen. Hur mycket det kostar beror på din inkomst och vilka utgifter du har.

Socialtjänstlagen styr hur stor avgiften är. Avgiften baseras på prisbasbeloppet. Årets prisbasbelopp är 47 600 kronor (2021). 

Maxavgift

Alla ska ha råd med äldreomsorg. Därför finns ett högkostnadsskydd i form av en maxavgift. Du betalar aldrig mer än maxavgiften, oavsett vad du har för inkomst och tillgångar.

Maxavgifter 2021

Avgiftsgrupp 1
Maxavgift per månad: 142 kronor.
Trygghetslarm eller grundavgift i servicehus. 

Avgiftsgrupp 2
Maxavgift per månad: 492 kronor.
1–4,5 timmar hemtjänst eller avlösning 17–20,5 timmar per månad. Ett eller båda alternativen. 

Avgiftsgrupp 3
Maxavgift per månad: 896 kronor. 
5–10,5 timmar hemtjänst, avlösning 21–26,5 timmar per månad eller dagverksamhet 1–2 dagar per vecka. Ett eller flera alternativ.

Avgiftsgrupp 4
Maxavgift per månad: 1 194 kronor. 
11–25,5 timmar hemtjänst, avlösning 27–41,5 timmar per månad eller dagverksamhet 3–4 dagar per vecka. Ett eller flera alternativ.

Avgiftsgrupp 5
Maxavgift per månad: 1 650 kronor.
26–40,5 timmar hemtjänst, avlösning 42–56,5 timmar per månad eller dagverksamhet 5 dagar per vecka. Ett eller flera alternativ.

Avgiftsgrupp 6
Maxavgift per månad: 1 872 kronor.
41–55,5 timmar hemtjänst, avlösning 57 timmar och uppåt per månad eller dagverksamhet 6–7 dagar per vecka. Ett eller flera alternativ.

Avgiftsgrupp 7
Maxavgift per månad: 2 139 kronor. 
Mer än 56 timmar hemtjänst per månad. Korttidsvård samt vård- och omsorgsboende med heldygnsomsorg.

Räkna ut din preliminära avgift

Här kan du räkna ut ungefär hur mycket din avgift blir. Din biståndshandläggare räknar sedan ut exakt vilken avgift du ska betala.

Avgiftsfria insatser

 • Du som vårdar en närstående får gratis avlösning i hemmet upp till 16 timmar per månad. Behöver du mer avlösning får du betala en avgift.
 • Du kan få gratis ledsagning för särskilda saker som inte ingår i den vanliga hemtjänsten. I första hand gäller det för sociala och kulturella aktiviteter.
 • Du kan få gratis boendestöd om du har en psykisk funktionsnedsättning.
 • Du kan delta gratis i aktiviteter på öppna mötesplatser och träffpunkter för äldre eller för personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Du betalar ingen avgift om summan är lägre än 50 kronor.

Vad påverkar din avgift?

Din avgift beror på

 • dina inkomster
 • din bostadskostnad
 • vilka insatser du har.

För att kunna räkna ut din avgift behöver Stockholms stad veta din inkomst.
Vi får automatiskt uppgifter om

 • inkomst som betalas ut av Pensionsmyndigheten
 • inkomst av kapital.

Du behöver komplettera om du har andra inkomster. Prata med din biståndshandläggare eller Äldre direkt så får du hjälp.

Maxavgiften är den högsta avgift du får betala. Lämnar du inte några inkomstuppgifter till oss får du betala maxavgift för de insatser du har.

Inkomst

Avgiften för äldreomsorgen beräknas delvis på din inkomst. Som inkomst räknas

 • alla former av pensioner och inkomster av tjänst, näringsverksamhet, livränta och inkomst av kapital
 • vissa skattefria ersättningar och bidrag, såsom bostadstillägg för pensionärer, särskilt bostadstillägg samt äldreförsörjningsstöd.

Förmögenhet räknas inte som inkomst.

Om du lever tillsammans med din make eller maka beräknas din inkomst som hälften av er sammanlagda inkomst. För sambor beräknas inkomsten var för sig. 

Bostadskostnad

Din bostadskostnad påverkar din avgift för äldreomsorgen. Bostadskostnaden består av

 • hyra eller månadsavgift om du bor i lägenhet
 • viss del av räntekostnaden för bostadslån
 • tomträttsavgäld och fastighetsavgift (om du bor i småhus)
 • eventuell kostnad för bostadens uppvärmning och varmvatten, utöver hyra eller avgift.

Hushållsel räknas inte som boendekostnad.

Kostnaden för uppvärmning och drift räknas ut utifrån Pensionsmyndighetens schablonbelopp.

Bostadskostnaden delas med det antal vuxna personer som delar hushåll.

Minimibelopp, individuella tillägg och avdrag

Minimibelopp är ett lagstadgat belopp som ska täcka normalkostnaderna för personliga behov, som baseras på Konsumentverkets beräkningar av rimliga levnadskostnader.

Minimibeloppet för ensamstående är 5 373 kronor per månad. För sammanlevande makar och sambor är minimibeloppet 4 540 kronor vardera per månad.

Överstiger dina kostnader normalkostnader för sådant som minimibeloppet ska täcka, eller om du har andra varaktigt fördyrande levnadsomkostnader om minst 200 kronor per omkostnad och månad, kan du få ett individuellt tillägg. Ett individuellt tillägg utökar ditt minimibelopp och kan därför påverka din avgift.

Bor du permanent i vård- och omsorgsboende ingår förbrukningsartiklar och därför görs ett individuellt avdrag från minimibeloppet om 317 kronor per månad.

Förbehållsbelopp och avgiftsutrymme

Summan av minimibeloppet och din bostadskostnad kallas för förbehållsbelopp. Förbehållsbeloppet dras av från den sammanlagda inkomsten efter skatt och differensen (skillnaden) kallas för avgiftsutrymme. Det är avgiftsutrymmet som avgör vilken avgift du ska betala för de insatser som du är beviljad. Finns det inget avgiftsutrymme betalar du ingen avgift för insatserna.

Om du har fler än en insats, till exempel hemtjänst och dagverksamhet, som var för sig har olika avgiftsgrupper, beräknas avgiften för alla dina insatser utifrån den högsta av dessa grupper.

Gemensam avgift för vissa hemtjänstinsatser

Sammanboende makar och sambor betalar en gemensam avgift för hemtjänstinsatser som båda tar del av i deras gemensamma hushåll.

Dubbla boendekostnader 

Om du flyttar till ett vård- och omsorgsboende eller servicehus och inte hinner avveckla din tidigare bostad får du ta med båda bostadskostnaderna i underlaget när din avgift beräknas. En avveckling kan till exempel vara försäljning av hus eller bostadsrätt.

Du kan också ansöka om sänkt hyra för vård- och omsorgsboende eller servicehus under en avvecklingstid om högst tre månader om du helt eller delvis saknar ekonomisk möjlighet att klara dubbla boendekostnader själv. Du ska i båda dessa fall kunna styrka att du har för avsikt att avveckla din tidigare bostad.

Avgiftsbeslut

Har du service, vård eller omsorg som du ska betala avgift för? Då får du ett beslut av oss om vilken avgift du ska betala. Du kan alltid överklaga beslutet om du inte är nöjd. Kontakta i så fall din stadsdelsförvaltning.

Ändras något som påverkar avgiften ska du meddela oss det. Exempelvis ändrad inkomst eller bostadskostnad. Kontakta i sådana fall Äldre Direkt.

Mer information

Broschyren Avgifter för äldreomsorg 2021 (pdf, 579 kB, nytt fönster)

Uppdaterad