Avgifter för äldreomsorg

Du betalar en avgift för service, vård och omsorgsinsatser inom äldreomsorgen. Avgiften beräknas på din inkomst och vilka utgifter du har.

Avgifterna regleras i socialtjänstlagen och baseras på prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet fastställs av regeringen och justeras varje år. Det aktuella prisbasbeloppet är 46 500 kronor (2019).

Maxavgifter 2019

Avgiftsgrupp 1
Maxavgift per månad: 139 kronor.
Trygghetslarm eller grundavgift i servicehus. 

Avgiftsgrupp 2
Maxavgift per månad: 481 kronor.
1–4,5 timmar hemtjänst eller avlösning 17–20,5 timmar per månad. Ett eller båda alternativen. 

Avgiftsgrupp 3
Maxavgift per månad: 876 kronor. 
5–10,5 timmar hemtjänst, avlösning 21–26,5 timmar per månad eller dagverksamhet 1–2 dagar per vecka. Ett eller flera alternativ.

Avgiftsgrupp 4
Maxavgift per månad: 1 166 kronor. 
11–25,5 timmar hemtjänst, avlösning 27–41,5 timmar per månad eller dagverksamhet 3–4 dagar per vecka. Ett eller flera alternativ.

Avgiftsgrupp 5
Maxavgift per månad: 1 612 kronor.
26–40,5 timmar hemtjänst, avlösning 42–56,5 timmar per månad eller dagverksamhet 5 dagar per vecka. Ett eller flera alternativ.

Avgiftsgrupp 6
Maxavgift per månad: 1 829 kronor.
41–55,5 timmar hemtjänst, avlösning 57 timmar och uppåt per månad eller dagverksamhet 6–7 dagar per vecka. Ett eller flera alternativ.

Avgiftsgrupp 7
Maxavgift per månad: 2 089 kronor. 
Mer än 56 timmar hemtjänst per månad. Korttidsvård samt vård- och omsorgsboende med heldygnsomsorg.

Beräkna din preliminära avgift

Här kan du själv beräkna din preliminära avgift. Beräkningen är endast en uppskattning. Det är biståndshandläggaren som beräknar din definitiva avgift för insatserna.

Avgiftsfria insatser

  • Avlösning i hemmet upp till 16 timmar per månad för den som vårdar en närstående. För avlösning som överstiger 16 timmar per månad tas en avgift ut.
  • Ledsagning för särskilda ändamål som inte ingår i den vanliga hemtjänsten. I första hand gäller detta för sociala och kulturella aktiviteter.
  • Boendestöd för personer med psykiska funktionsnedsättningar.
  • Deltagande i aktiviteter på öppna mötesplatser och träffpunkter för äldre eller personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Du betalar ingen avgift om summan är lägre än 50 kronor.

Vad påverkar din avgift?

Den avgift du ska betala räknas fram utifrån dina inkomster, din bostadskostnad och vilka insatser du är beviljad.

Stockholms stad behöver uppgifter om dina inkomster, för att kunna beräkna din avgift. Uppgift om inkomst som betalats ut av Pensionsmyndigheten får staden från Försäkringskassan och inkomst av kapital från Skatteverket. Om du även har andra inkomster måste du själv uppge dessa på den blankett som du får av biståndshandläggaren eller Äldre direkt.

Du kan aldrig betala mer än maxavgiften för de insatser du är beviljad. Däremot kan du betala lägre avgift beroende på din inkomst, bostadskostnad och vissa övriga kostnader. Maxavgiften för respektive insats framgår ovan.

Om du inte lämnar inkomstuppgifter betalar du maxavgift i avgiftsgruppen som motsvarar de insatser du är beviljad.

Inkomst

Avgiften för äldreomsorgen beräknas delvis på din inkomst. Som inkomst räknas

  • alla former av pensioner och eventuella inkomster av tjänst, näringsverksamhet, livränta och inkomst av kapital
  • vissa skattefria ersättningar och bidrag, såsom bostadstillägg för pensionärer, särskilt bostadstillägg samt äldreförsörjningsstöd.

Förmögenhet räknas inte som inkomst.

Om du lever tillsammans med din make eller maka beräknas din inkomst som hälften av er sammanlagda inkomst. För sambor beräknas inkomsten var för sig. 

Bostadskostnad

Din bostadskostnad påverkar din avgift för äldreomsorgen. Bostadskostnaden består av

  • hyra eller månadsavgift om du bor i lägenhet
  • viss del av räntekostnaden för bostadslån
  • tomträttsavgäld och fastighetsavgift (om du bor i småhus)
  • eventuell kostnad för bostadens uppvärmning och varmvatten, utöver hyra eller avgift.

Hushållsel räknas inte som boendekostnad.

Beräkning av uppvärmning och driftkostnader görs enligt Pensionsmyndighetens schablonbelopp.

Bostadskostnaden delas med det antal vuxna personer som delar hushåll.

Minimibelopp, individuella tillägg och avdrag

Minimibelopp är ett lagstadgat belopp som ska täcka normalkostnaderna för personliga behov, som utgår från Konsumentverkets beräkningar av skäliga levnadskostnader.

Minimibeloppet för ensamstående är 5 249 kronor per månad. För sammanlevande makar och sambor är minimibeloppet 4 435 kronor vardera per månad.

Om dina kostnader överstiger normalkostnader för sådant som minimibeloppet ska täcka, eller om du har andra varaktigt fördyrande levnadsomkostnader om minst 200 kronor per omkostnad och månad, kan du få ett individuellt tillägg. Ett individuellt tillägg utökar ditt minimibelopp och kan därför påverka din avgift.

Om du bor permanent i vård- och omsorgsboende ingår förbrukningsartiklar och därför görs ett individuellt avdrag från minimibeloppet om 310 kronor per månad.

Förbehållsbelopp och avgiftsutrymme

Summan av minimibeloppet och din bostadskostnad kallas för förbehållsbelopp. Förbehållsbeloppet dras av från den sammanlagda inkomsten efter skatt och differensen (skillnaden) kallas för avgiftsutrymme. Det är avgiftsutrymmet som avgör vilken avgift du ska betala för de insatser som du är beviljad. Finns det inget avgiftsutrymme betalar du ingen avgift för insaterna.

Om du har fler än en insats, till exempel hemtjänst och dagverksamhet, som var för sig har olika avgiftsgrupper, beräknas avgiften för alla dina insatser utifrån den högsta av dessa grupper.

Gemensam avgift för vissa hemtjänstinsatser

Sammanboende makar och sambor betalar en gemensam avgift för hemtjänstinsatser som båda tar del av i deras gemensamma hushåll.

Dubbla boendekostnader 

Om du flyttar till ett vård- och omsorgsboende eller servicehus och inte hinner avveckla din tidigare bostad får du ta med båda bostadskostnaderna i underlaget när din avgift beräknas. En avveckling kan till exempel vara försäljning av hus eller bostadsrätt.

Du kan också ansöka om sänkt hyra för vård- och omsorgsboende eller servicehus under en avvecklingstid om högst tre månader om du helt eller delvis saknar ekonomisk möjlighet att klara dubbla boendekostnader själv. Du ska i båda dessa fall kunna styrka att du har för avsikt att avveckla din tidigare bostad.

Avgiftsbeslut

Om du har insatser som är avgiftsbelagda får du ett särskilt avgiftsbeslut. Du kan överklaga ditt beslut om avgift. Ta kontakt med din stadsdelsförvaltning om du inte är nöjd med ditt avgiftsbeslut.

Om förhållanden ändras, såsom ändrad inkomst eller bostadskostnad, kan det påverka din avgift. Du är därför skyldig att meddela detta.

Broschyrer om avgifter för äldreomsorg

Avgifter för äldreomsorg 2019 (pdf, 578 kB, nytt fönster)

Engelska – Fees for elderly care 2019 (pdf, 578 kB, nytt fönster)

Finska – Vanhustenhuollosta perittävät maksut 2019 (pdf, 547 kB, nytt fönster)

Arabiska – Avgifter för äldreomsorg 2019 (pdf, 643 kB, nytt fönster)

Senast uppdaterad