Auvainvapa kotipalvelu – sulle jollako oon kotipalvelu elikkä turvalarmi

Auvainvapa kotipalvelu oon turvalista sulle. Se oon enämpi varma sinun asunolle ja helpompi kotipalvelun henkilökunnale.

Henkilökunnala joka oon töissä kotipalvelussa tänäpäivänä oon kopioita auvaimista kaikhiin asunthoin jossako net käyvät. Se oon aika monimukkanen systeemi.

Nyt met alama käythään sitä jotako met kuttuma auvainvaphaaksi kotipalveluksi. Se tarkottaa ette henkilökunnala, sen siihaans ko tavalinen auvain, oon tikitaali auvain sinun asunthoon. Se auvain toimii vain henkilökunnan työaikana. Ko työaika oon loppunu, niin tikitaali auvain heittää toimimasta.

Sie käytät sinun auvainta niinku tavalisesti

Met montteeraama vasitun lukun sinun oven lukun ympäri ette kotipalvelun tikitaali auvain toimii. Vasitulla lukula henkilökunta kotipalvelusta saattaa aukasta sinun oven heän tikitaalila auvaimella

Se vasittu lukku ei vaikuta sinun tavalisheen lukhuun. Sie jatkat käyttämistä sinun tavalista auvainta justhiins niinku ennen.

Apu tullee kätevämästi

Ko sie, jollako oon turvalarmi, tarttet apua niin apu saattaa tulla kätevämästi sinun työ ko meilä oon auvainvapa kotipalvelu. Kotipalvelun henkilökunta saattaa tulla suohraan sinun työ. Henkilökunta ei tartte ennää mennä kontturille ensinä noutamhaan auvainta sinun asunthoon.

Sie tulet saahmaan takashiin sinun auvaimet

Ko met olema montteeranheet kaikki vasitut lukut niin henkilökunta saapii koulutuksen kunka kaikki toimivat. Sitten sie saat takashiin asunonauvaimet joitako kotipalvelulla oon ollu.

Sen takia se saattaa ottaa vähän aikaa siittä ko metmet olema montteeranheet kaikki vasitut lukut siiheen ette met jätämä takashiin sinun auvaimet.

Halvaaks tietää lissää?

Lissää informasuunia auvainvaphaasta kotipalvelusta
löytyy webbipaikala

Webbipaikka oon ruottiksi

Uppdaterad