خدمات خانگی بدون کلید- برای شما که دارای خدمات خانگی و یا آژیر ایمنی می‌باشید

خدمات خانگی بدون کلید، برای شما و برای محل مسکونی شما امنیت بیشتر به ارمغان می¬آورد و کار کارکنان خدمات خانگی را ساده¬تر می¬کند.

در حال حاضر کارکنان ما که در خدمات خانگی کار می‌کنند کپی‌هایی از کلیدهای همه خانه‌هایی که باید از آنها بازدید کنند، دارند.
این سیستم تقریبا دشواری است.

اکنون ما شروع به استفاده از سیستمی کرده‌ایم که ما به آن خدمات خانگی بدون کلید می‌گوییم.
این امر بمعنای آن است که کارکنان ما بجای یک کلید معمولی از مسکن شما، یک کلید دیجیتالی دارند.
این کلید تنها در طول شیفت کاری کارکنان ما کار می‌کند.
زمانی که شیفت کاری تمام شد، دیگر این کلید دیجیتالی کار نخواهد کرد.

شما از کلید مسکن خود مانند معمول استفاده خواهید کرد.

برای آنکه کلید دیجیتالی خدمات خانگی بتواند کار کند، ما یک قفل ویژه در اطراف قفل درب منزل شما نصب می‌کنیم.
با این قفل ویژه کارکنان خدمات خانگی با کلید دیجیتالی خود می‌توانند درب مسکن شما را باز کنند.

این قفل ویژه تاثیری بر روی قفل معمولی شما نخواهد داشت.
شما دقیقا مانند قبل به استفاده از کلید معمولی خود ادامه خواهید داد.

کمک سریعتر خواهد آمد

زمانی که ما خدمات خانگی بدون کلید در اختیار داشته باشیم و شما که آژیر ایمنی دارید به کمک نیاز پیدا کنید، کمک می تواند سریع تر به نزد شما برسد. کارکنان خدمات خانگی می‌توانند مستقیما به خانه شما بیایند.
آنها دیگر مجبور نیستند ابتدا به دفتر شرکت بروند تا کلید مسکن شما را بردارند.

کلیدهای شما برگردانده می‌شود

هنگامی که ما همه قفل‌های ویژه را نصب کردیم، کارکنان ما در مورد نحوه کار همه چیز آموزش خواهند دید.
پس از آن شما کلیدهای مسکن خود را که نزد دفتر خدمات خانگی بوده، پس خواهید گرفت.

بهمین دلیل از زمانی که ما همه قفل‌های ویژه را نصب کردیم تا زمانی که کلیدهای شما را پس دهیم، مدتی طول خواهد کشید.

آیا خواهان دانستن مطالب بیشتری هستید

اطلاعات بیشتری در مورد خدمات خانگی بدون کلید در این وبسایت موجود است:

این وبسایت به سوئدی می‌باشد.

Uppdaterad