Nyckelfri hemtjänst برای کسانی که مراقبت در خانه یا زنگ امنیتی دارند

خدمات خانه nyckelfri hemtjänst برای شما مصٔون است. این برای خانه شما بسیار با امن است و نیز برای کارمندان خدمات خانه اسان میباشد.

ان عده کارمندانیکه امروزه در بخش مراقبت در خانه مشغول به کار هستند، از همه ان خانه هایکه مربوط انها میشوند یک کاپی از کلید همان خانه را با خود دارا میباشند.
این یک سیستم نسبتاً پیچیده است.

ما اکنون شروع به استفاده از یک سیستم کردیم که انرا خدمات خانه بدون کلید نام داده ایم. این بدین معنی است که برای داخل شدن به خانه شما کارمندان بجای اینکه یک کلید عادی داشته باشند از یک کلید دیجیتالی استفاده مینمایند.
این نوع کلید در طول وظیفهٔ کارمندان خوب کار میدهد. زمانیکه وظیفه اختتام می یابد، این کلید دیجیتالی هم کار کردن را بند میکند.

شما از کلید خود طبق معمول استفاده می کنید

برای اینکه کلید دیجیتال خدمات خانه کار کند، یک قفل مخصوص دور قفل درب منزل شما نصب می کنیم. کارمندان خدمات خانه با یک قفل مخصوص میتوانند با کلید دیجیتال خود درب منزل شما را باز کنند.

قفل مخصوص روی قفل معمولی شما تاثیری ندارد. شما همچنان مانند قبل از کلید معمولی خود استفاده می کنید.

کمک سریعتر خواهد آمد

زمانیکه شما اگر زنگ مصٔونیت نصب کرده باشید و نیاز به کمک داشته باشید، سپس با نصب این سیستم nyckelfri hemtjänst کمک برای شما سریعتر میرسد. کارمندان خدمات خانه میتوانند مستقیماً به خانه شما برسند. چون انها دیگر نیزا ندارد که برای امدن به خانه شما اولاً به دفتر بروند تا کلید خانه شما را بگیرند.

کلیدهای خود را پس خواهید گرفت

پس از نصب تمام قفل های مخصوص، کارمندان باید در مورد نحوه عملکرد همه چیز آموزش ببینند. سپس کلیدهای خانه خود را که کارمندان خدمات خانه در اختیار داشت، پس می گیرید.

بنابراین ممکن است بین زمانی که همه قفل‌های ویژه را نصب کرده و کلیدهای شما را بر‌گردانیم، مدتی طول بکشد.

آیا میخواهید بیشتر بدانید

معلومات بیشتر در رابطه به nyckelfri hemtjänst را درین .

صفحهٔ انترنتی بخوانید. این صفحهٔ انترنتی به زبان در میباشد.

Uppdaterad